Jótállási feltételek

A Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre Vállalkozást jótállási kötelezettség terheli.
A jótállás időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Vállalkozást megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A következő fogyasztási cikkekre a jótállási idő 6 hónap:

• A Korm. r. Mellékletében felsorolt termékeken kívül eső termékek, többnyire 10 000 Ft bruttó érték alatt.
• Alkatrészek: akkumulátor, merevlemezes adatrögzítő, optikai meghajtó és egyéb asztali vagy hordozható személyi számítógép alkatrész 10 000 Ft bruttó érték alatt.

A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén belül érvényes.

Kérjük követelje meg az eladótól, hogy a jótállási jegyet szabályosan töltse ki! (eladó neve, címe, aláírása, készülék típusa, gyári száma, eladás kelte, üzembe helyezés dátuma, jótállási idő)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.
Számítógépre telepített operációs rendszerre, meghajtó programra (driverre) és egyéb szoftverre nem vonatkozik a jótállás.
Az adattároló eszközökön lévő adatokra nem vonatkozik a jótállás. A rendszeres adatmentés a felhasználó/fogyasztó feladata.

A Fogyasztó jótálláson alapuló jogai


A Fogyasztó jogait a Ptk., valamint a jótállási igények intézését a Korm. r., és a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) szabályozza.
Jótállási igényként kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
Amennyiben a Vállalkozás vagy javítószolgálat a kicserélést vagy a kijavítást nem vállalja vagy elvállalta valamelyiket, de nem tudott ennek eleget tenni megfelelő határidon belül, a Fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Nem jogosítja a Fogyasztót cserére, ha a készülékhez tartozó kellékanyagok és fogyó-kopó alkatrészek (tintapatronok, telepek, akkumulátorok, izzók, festékkazetták) hibásodtak meg.
Amennyiben a hiba ténye vagy jellege (pl.: a termék kijavíthatósága, a javítás módja stb.) tekintetében a Fogyasztó és a Vállalkozás között vita merül fel, akkor a 1997. évi CLV. Törvény (a Fogyasztóvédelemről) -ban foglaltak szerint járhatnak el a felek.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai


• Ha a hiba a vásárlás után a helytelen telepítésnek, rendeltetés ellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, helytelen szállítás vagy tárolásnak, elemi kárnak, vagy egyéb külső tényezőknek, mint például szennyeződés, folyadékok, áramingadozások tulajdonítható okokból keletkezett.
• A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat elmulasztották. A készülék üzembe helyezése és karbantartása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja.
• A normál elhasználódás vagy üzemszerű kopás.
• Szándékos rongálás.
• Akkumulátorok teljesítménycsökkenése
• A meghibásodás nem eredeti vagy a készülék gyártója által jóváhagyott kellék- vagy segédanyag használata miatt következett be.
• A vásárláskor a termék részét képező akkumulátorra a jótállás időtartama a Korm. r. szerinti meghatározott eladási ártól függő időtartam, függetlenül attól, hogy a termékre van-e a kötelező jótálláson felüli kiterjesztett gyártói jótállás.
• A terméket nem a gyártó vagy forgalomba hozó hivatalos szerződött szerviz partnere javítja, illetve annak burkolatát megbontotta.

Jótállási igény érvényesítése

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, ha fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont)
A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a Korm. rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.
A fogyasztói szerződés keretén belül vásárolt termék esetén (Korm. r. 1. §) a jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetők (Korm. r. 4. §.), A jótállási jegy hiányában vagy annak megrongálódása esetén a jótállás érvényesíthető az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számlát vagy nyugta) bemutatásával. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállás alapján végezhetnek a feltüntetett javítószolgálatok.
A fogyasztó a kijavítási iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti (Korm. r. 5. §.)
Az üzemeltetés helyén kell megjavítani a rögzített bekötésű, valamint 10 kg-nál súlyosabb terméket. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, akkor a le és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás vagy a szerviz gondoskodik.
A javítással, a kapcsolódó tájékoztatással, cserével és visszatérítéssel kapcsolatos határidőkről a Korm. r. 5. § rendelkezik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási jegy szabályszerűen, közérthetően megfogalmazva, magyar nyelven került kiállításra, papír alapon rendelkezésére bocsátva, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

Jótállási idő
A jótállás ideje fogyasztói vásárlás esetén a jogszabályban meghatározott értékhatároknak megfelelő. A nem fogyasztói vásárlások esetén a mindenkori gyártói kondíció érvényes.